Døgngenoptræning

Døgngenoptræning er et tilbud til borgere der på grund af sygdom ikke magter hverdagen, og som ønsker at klare sig selv i eget hjem igen.

For at blive tilbudt et døgngenoptræningsophold, skal du visiteres til det af kommunens visitatorer. Det kan være relevant, hvis du har en faldende funktionsevne, og det skønnes at et intensivt genoptræningsforløb vil kunne øge din funktionsevne og evt forhindre hospitalsindlæggelse.

Døgngenoptræning kan også tilbydes
  • efter en hospitalsindlæggelse, hvor du er færdigbehandlet og trænet, men har behov for et yderligere træningstilbud for at omsætte de opnåede færdigheder til hverdagen 
  • hvis dit træningsbehov efter indlæggelsesforløbet er så stort, at det ikke kan dækkes af et ambulant tilbud 
  • hvis du har en kronisk lidelse, som gør at du periodevis har behov for et intensivt træningsforløb for at øge eller vedligeholde din funktionsevne. 
Hvad er formålet?

Formålet med døgngenoptræning er, at du ved hjælp at et intensivt tværfagligt døgngenoptræningsforløb opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne – både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Hvad består døgngenoptræningen af?

Døgngenoptræning består af træning på alle hverdage af både fysioterapeut og ergoterapeut, når dette skønnes relevant. Der trænes dagligt efter en aftalt træningsplan, med det formål at nå den målsætning som er aftalt. Målsætningen og varigheden af opholdet aftales ved statusmøder, hvor relevant personale, evt. dine pårørende og du vil være til stede.

Du og din terapeut sætter mål for træningen, og terapeuten vurderer derefter hvilke træningsmetoder, der er bedst egnede. Målene tager udgangspunkt i din hverdag og dine behov, og der vil undervejs i træningsforløbet blive fulgt op på dit træningsforløb.

Udover den daglige træning med terapeuterne skal du, når du er indlagt, benytte de opnåede færdigheder i alle dagens gøremål.

Vi lægger stor vægt på at indgå i en god dialog med dig om dit døgngenoptræningsforløb og dit træningsforløb vil blive planlagt, iværksat og evalueret sammen med dig.


Hvor meget døgngenoptræning kan jeg få?

En indlæggelse på døgngenoptræningscentret varer i gennemsnit 2-6 uger, dette vurderes individuelt under indlæggelsen og tilpasses dit behov.

Hvilke forventninger er der til mig?

Genoptræningscentret forventer at du samarbejder, og er motiveret for at deltage i træningen. Vi forventer, at du selv aktivt deltager i forløbet.

Hvor foregår døgngenoptræningen?

Træningen foregår på Sundheds- og Rehabiliteringscentret Louiselund

Betaling
Plejen og træningen er gratis. Du skal betale 144 kr. pr. døgn som dækker forplejning, tøjvask m.v.

Kørsel
Hvis du ikke er i stand til selv at transportere dig til genoptræningscentrene, kan du søge om kørsel dertil hos visitationen.

Hvem er terapeuterne?
Du vil blive trænet af et team af trænende terapeuter, som består af både ergo- og fysioterapeuter. De trænende terapeuter har en bred erfaring indenfor genoptræning.

Hvem kan fortælle mig mere?
Du kan henvende dig for mere information om genoptræningsmulighederne til:

Visitationsteamet: 4849 3611 dagligt mellem 9-13

De trænende terpeuter: 4849 8600 dagligt mellem 8-13 (bedst mellem 8-9)

Ledende terapeut: Pernille Bay 4849 8601 dagligt mellem 8-13